WISECOUNTER OÜ PRIVAATSUSPOLIITIKA

Wisecounter OÜ (edaspidi nimetatud kui „Wisecounter“, „me“ või „meie“) järgib käesolevas privaatsuspoliitikas toodud nõudeid ja põhimõtteid. Wisecounteri jaoks on oluline isikute privaatsus ning isikuandmete kaitse ja seetõttu oleme välja töötanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ning andmesubjektide isikuandmetega seonduvad õigused. Peame isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmist ja nende kaitset oluliseks ja tagame isikuandmete töötlemise seaduslikkuse. Privaatsuspoliitika hõlmab isikuandmete töötlemist Wisecounteri poolt, sealhulgas ka isikuandmete töötlemist veebilehtedel www.wisecounter.ee, www.wisecounter.se, www.wisecounter.fi, www.wisecounter.lv ja www.wisecounter.eu

1. Mõisted
1.1. Isikuandmed – igasugune tuvastatud või tuvastamata teave füüsilise isiku ehk „andmesubjekti“ kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige selliste identifitseerimistunnuste põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
1.2. Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
1.3. Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, kes on esmaseks isikuandmete kogujaks. Vastutav töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
1.4. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja tema juhendi alusel.
1.5. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või KOV asutus, amet või organ.
1.6. Isikuandmetega seotud rikkumine – nõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.
1.7. Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse (näiteks füüsilisest isikust klient, veebilehe kasutaja või kliendi kontaktisik).

2. Põhimõtted
2.1. Wisecounter ja meie nimel isikuandmeid töötlevad isikud lähtuvad isikuandmete töötlemise järgmistest põhimõtetest:
2.1.1. seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev.
2.1.2. eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selleks kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
2.1.3. võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.
2.1.4. õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning kasutusele võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata.
2.1.5. säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.
2.1.6. usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

3. Isikuandmete töötlemise turvalisus
3.1. Wisecounter rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid lähtudes mõistlikkuse printsiibist, mis meetmete rakendamisel võtab arvesse riski suurust.
3.2. Wisecounter on isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks rakendanud meetmeid, mis hõlmavad töötajate, informatsiooni, IT-infrastruktuuri, ettevõtte siseste ja avalike võrkude ning ka kontorihoonete ja tehniliste seadmete kaitset.
3.3. Wisecounter tagab, et isikuandmetega kokku puutuvad isikud on saanud asjakohased juhised nende turvaliseks töötlemiseks.
3.4. Wisecounter mõistab isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamise olulisust, mistõttu rakendab isikuandmete töötlemisele kõiki andmete turvalisuseks vajalikke asjakohaseid administratiivseid ja tehnoloogilisi turvameetmeid.
3.5. Wisecounter võib teatud juhtudel kasutada isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid. Wisecounter tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid meie juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid.

4. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
4.1. Wisecounter töötleb isikuandmeid sõlmitud lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, õigustatud huvi korral või andmesubjekti nõusoleku alusel.
4.1.1. Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks toimuv isikuandmete töötlemine rakendub sel juhul, kui lubame lepingus sätestatud tulemust, millega seonduvad ka lepingupoolte õigused ja kohustused, ning seda ei ole võimalik saavutada isikustatud isikuandmete töötlemist vältides.
4.1.2. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks läbiviidav isikuandmete töötlemine toimub sellisel juhul kui Wisecounter on kohustatud isikuandmeid töötlema, sest ettevõttelt nõutakse seda kohalduva seadusega, näiteks töölepingu seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, audiitortegevuse seaduse või raamatupidamise seadusega.
4.1.3. Õigustatud huvi isikuandmete töötlemise seadusliku alusena tähendab seda, et eelkõige kvaliteetsema teenuse osutamise ning äritegevuse edendamise eesmärgil töötleme andmesubjekti isikuandmeid, pidades silmas andmesubjekti põhiõigusi ja - vabadusi. Isikuandmete töötlemisel õigustatud huvi alusel on oluline tagada proportsionaalsus Wisecounteri õigustatud huvi ja andmesubjekti õiguste vahel. Õigustatud huvi tuvastamiseks läbib Wisecounter kolmeastmelise testi: huvikontroll ehk eesmärgi test, vajalikkuse test ja tasakaalutest.
4.1.4. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel töötleme isikuandmeid vaid andmesubjekti teavitatud nõusolekul konkreetsete eesmärkide ulatuses. Andmesubjekt annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks teavitatud eesmärkideks vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt, näiteks lahtri märgistamise kaudu.

5. Vastutav või volitatud töötleja ja andmete kogumine
5.1. Wisecounter on erinevates isikuandmete töötlemise protsesside isikuandmete vastutavaks või volitatud töötlejaks ning Wisecounter järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamise põhimõtteid ja avalikustab isikuandmeid vaid rangelt piiratud ulatuses, tagamaks isikute privaatsusõigusi.
5.2. Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult Wisecounteri poolt volitatud isikutel.
5.3. Wisecounter töötleb isikuandmeid, mis on saadud otse andmesubjektilt (st isikult, kes on isikuandmed meile avaldanud) või kaudselt läbi juriidilisest isikust kliendi. Kaudselt, ilma andmesubjekti osaluseta saadud isikuandmeid töötleb Wisecounter ainult siis, kui meil on nimetatud andmeid vaja töödelda teenuse, näiteks raamatupidamisliku palgaarvestuse, osutamiseks juriidilisest isikust kliendile.

6. Isikuandmete liigid
6.1. Isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood.
6.2. Kontaktandmed: e-posti aadress, kontakttelefon, postiaadress (elukoha aadress).
6.3. Kaudselt saadud isikuandmed, mida töötleme raamatupidamise teenuse osutamise või nõustamisteenuse osutamise käigus võivad sisaldada muuhulgas: ees- ja perekonnanime, isikukoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni, postiaadressi (elukoha aadress), palga andmeid, pangakonto numbrit, ettevõtete osanike andmeid, omanike ja kasusaajate andmed.
6.4. Internetiandmed: kasutusseansi andmed, küpsised, veebilehe logiandmed ja IP aadressid.

7. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
7.1. Käesoleva privaatsuspoliitika punktis 6 nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgiks on:
7.1.1. raamatupidamisteenuse osutamine vastavalt raamatupidamise seadusele ja muudele õigusaktidele;
7.1.2. maksu-, õigus- ja muu nõustamisteenuse osutamine;
7.1.3. infokirjade saatmine ja kliendi rahulolu uuringute läbiviimine;
7.1.4. ostu- ja müügiarvete töötlemine;
7.1.5. kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine.

8. Isikuandmete säilitamine
8.1. Wisecounter säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud kui Wisecounteril ei ole seadusest tulenevat nõuet, mis sätestaks teistsugused isikuandmete säilitamise tähtajad:
8.1.1. raamatupidamise dokumente tuleb raamatupidamise seaduse alusel säilitada 7 aastat;
8.1.2. rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel kogutud andmed säilitatakse 5 aastat peale pärast ärisuhte lõppu.
8.2. Wisecounter säilitab muid andmeid vastavalt ettevõtte isikuandmete töötlemise registris märgitud säilitustähtaja lõpuni.
8.3. Wisecounter hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitamiseks eesmärk puudub või säilitustähtaeg on möödunud.

9. Kolmandad isikud ja volitatud töötlejad
9.1. Wisecounter võib isikuandmeid, piiratud rangelt vajalikkusega eesmärkidest lähtuvalt, edastada kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele alljärgnevatel eesmärkidel:
9.1.1. müügiarvete väljastamiseks;
9.1.2. kliendi andmebaasi pidamiseks;
9.1.3. koostööpartneritele kvaliteetsema teenuse osutamiseks klientidele.
9.2. Wisecounter väljastab vaatamata juurdepääsupiirangule dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja, kohus, järelvalveasutus jms).

10. Andmesubjekti õigused
10.1 Andmesubjektil on õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete töötlemise kohta on Wisecounterilt võimalus saada informatsiooni esitades kirjalik taotlus e-posti teel info@wisecounter.ee
10.1.1. Kui inimene esitab isikuandete päringu peab Wisecounter veenduma, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama.
10.2. Andmesubjektil on õigus isikuandmete kustutamisele juhul kui isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel.
10.3. Andmesubjektil on õigus teha päringuid teda puudutavate isikuandmete kohta, mida ta on Wisecounterile esitanud.
10.4. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemise piiramisele.
10.5. Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötajale üle kanda.
10.6. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

11. Küpsised
11.1. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab.
11.2. Wisecounter OÜ hallatavas veebilehed www.wisecounter.ee, www.wisecounter.se, www.wisecounter.fi, www.wisecounter.lv ja www.wisecounter.eu kasutavad küpsiseid, et monitoorida veebilehtede toimimist, teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks ning samuti turunduseks.
11.3. Lisaks kasutame küpsiseid anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, infot kuidas veebilehte kasutatakse, selleks, et muuta veebilehti veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.
11.4. Wisecounter OÜ hallatavad veebilehed www.wisecounter.ee, www.wisecounter.se, www.wisecounter.fi, www.wisecounter.lv ja www.wisecounter.eu kasutavad järgnevaid küpsiseid:
11.4.1. Facebook Pixel küpsised Facebook’i vahendusel reklaami suunamiseks ning reklaamivoo analüüsimiseks, mis toob kaasa isiku veebiliikluse jälgimise Facebook’i poolt.
11.4.2. Google Analytics küpsised Google’i vahendusel reklaami suunamiseks ning reklaamivoo analüüsimiseks, mis toob kaasa isiku veebiliikluse jälgimise Google’i poolt.
11.4.3. LinkedIn Insight Tag küpsised LinkedIn’i vahendusel reklaami suunamiseks ning reklaamivoo analüüsimiseks, mis toob kaasa isiku veebiliikluse jälgimise LinkedIn’i poolt.
11.4.4. Kõik eelmainitud küpsised koguvad informatsiooni anonümiseeritult.
11.5 Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veeblehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebilehed korrektselt töötada ja kõik teenused ei pruugi olla kättesaadavad.
11.5.1. Ühtlasi on isikul võimalik veebilehitseja sätetest olemasolevaid küpsiseid hõlpsalt eemaldada või koguni veebilehitseja lähtestada selleks, et eemaldada kõik salvestatud küpsised. Lugege rohkem küpsiste haldamise ning kustutamise kohta järgnevalt lehelt: http://allaboutcookies.org.

12. Muudatused privaatsuspoliitikas
12.1 Isikute privaatsus on Wisecounterile oluline, mistõttu Wisecounter ajakohastab regulaarselt käesolevat privaatsuspoliitikat. Veebilehtedel on alati avaldatud privaatsuspoliitika kõige ajakohasem versioon.

13. Kontakt
13.1. Kõikide isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste, murede või ettepanekutega on võimalik ühendust võtta vastutava töötlejaga järgnevatel kontaktidel:

Wisecounter OÜ
Valukoja 8/2, D-korpus, 12. korrus
Tallinn 11415
info@wisecounter.ee