Rubriik: Uncategorized @et

Ootamatu Eesti äriregistrist kustutamine – kuidas käituda

Meie poole on viimasel ajal pöördunud mitmed ettevõtjad, kelle ettevõtte on ootamatult Eesti äriregistrist kustutatud. Sellest lähtuvalt on neil tekkinud mitmeid küsimusi, mis vajavad operatiivset lahendamist. Mis saab ettevõtte varadest? Mis saab ettevõtte kohustustest? Kas üldse ja kuidas on võimalik ettevõtlusega jätkata olemasolevate lepingute raames jne?

Lisaks muidugi küsimus, mis peaks tegema siis, kui soovitakse ettevõtet ennistada, kas tegevuse jätkamise eesmärgil või ettevõtte vabadele vahenditele ligipääsemiseks. Allpoolsest artiklist saate lähemalt lugeda, mis viib ootamatu äriregistrist kustutamiseni, mis sellega kaasneb ning milline on lahendus olukorrale.

Majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmise või kontaktisiku määramata jätmise tagajärg

Esiteks võib registrist kustutamine aset leida kontaktisiku määramata jätmise tõttu. See on küll suhteliselt harv juhtum ja puudutab vaid neid ettevõtteid, mille aadress on välisriigis, aga siiski on oluline teada, et kui ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse, aga tema aadress on välisriigis, siis kohustab seadus määrama ettevõttele ametliku kontaktisiku.

Peamine põhjus ootamatuks ettevõtte äriregistrist kustutamiseks on aga majandusaasta aruande (või isegi aruannete) esitamata jätmine. Sellisel puhu on seadusandja kustutamiseks ette näinud erandliku korra, protsess on kiirem ning seetõttu ettevõtja jaoks sageli ootamatu.

Erandkord ettevõtte Eesti äriregistrist kustutamiseks

Lühidalt on protsess järgmine. Kui ettevõte ei ole esitanud majandusaasta aruannet tähtaegselt, määrab registripidaja osaühingule registrist kustutamise hoiatusega tähtaja majandusaasta aruande esitamiseks ja saadab selle kohta teatise ettevõtte ametlikule e-posti aadressile.

Kui osaühing ei esita ka antud tähtajaks majandusaasta aruannet ja ametlikust majandusaasta aruande esitamise tähtajast on möödunud kolm kuud, võib osaühingu registrist kustutada, kui on täidetud järgmised eeldused: 

 • juriidilisel isikul ei ole kinnistusraamatust, laevakinnistusraamatust, äriregistrist ega Eesti väärtpaberite registrist nähtuvalt vara;
 • juriidiline isik ei osale menetlusosalisena üheski käimasolevas kohtumenetluses, kriminaalmenetluses ega täitemenetluses;
 • registrist kustutamisele on andnud nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri poolt määratud isikud ja asutused.

Lisaks on kustutamise eelduseks registripidaja poolt Ametlikes Teadaannetes avaldatud teade võlausaldajatele ühingu äriregistrist kustutamise kohta.

Registrist kustutamine on reguleeritud äriregistri seaduse § 60 ja § 61 alusel, kui majandusaasta aruanne on esitamata.
Ettevõtjad pole sageli eelpool mainitud hoiatusmäärust kätte saanud, kuna ettevõte kontaktandmetes esitatud elektronposti aadress on vananenud või on nad jätnud teatise tähelepanuta, kuna varasemalt äriregister sellist kiiret kustutamispraktikat ei viljelenud ja majandusaasta aruannete esitamata jätmisele sellist radikaalset sanktsiooni ei kohaldatud.

Seega täiesti ootamatuks ei saa eelpool kirjeldatud korras äriregistrist kustutamist siiski pidada, sest äriregister saadab ettevõttele eelneva hoiatuse ja annab tähtaja paranduste sisseviimiseks.

Kustatud ettevõte tähendab pangakontode blokeerimist

Kui kustutatud ettevõttes on ka reaalselt majandustegevus katkenud ehk ettevõtted lihtsalt seisavad, on omanikud enamasti ettevõtte kustutamisega nõus, kuid soovivad siiski firma pangakontole jäänud summad enda kasutusse saada. On aga ka neid ettevõtjaid, kellele tuleb kustutamine ebameeldiva üllatusena ja kes soovivad tegevusega jätkata.

Pole harv, et ootamatult kustutatud firma kontol on täiesti arvestatav summa, mida hoitakse seal juhuks, kui õnnestub firmale taas hoog sisse puhuda või on need aktiivse tegevusega ettevõtte puhul tavapärased käibevahendid.

Asjalood on kahjuks sellised, et kui ettevõte on kustutatud, on ka pangad automaatselt kontod blokeerinud ja rahale enam ligi ei pääse. Kui panga poole pöörduda, siis on vastus ühene - et kontole ligi pääseda, on vaja, et ettevõte oleks äriregistris aktiivses olekus. Nii ettevõtte tegevuse sisuliseks jätkamiseks kui ka ettevõtte kontole ligipääsemiseks on vajalik ettevõte ennistada.

Ettevõtte ennistamist reguleerib äriregistri seaduse § 64.

Ettevõtte registrisse ennistamine

Ennistamist on võimalik registrilt taotleda kolme aasta jooksul kustutamisest alates.

Ennistamiseks on vajalik:

 • Koostada e-äriregistris ennistamise avaldus. Protsess on e-äriregistri süsteemis võimalikult lihtsaks tehtud, tuleb vaid tähelepanelikult lehel kuvatavat infot lugeda ja kõik vajalikud dokumendid esitada.
 • Likvideerida avalduse koostamise käigus kõik puudused - esitada majandusaasta aruanne või aruanded.
 • Samuti on vajalik osanike otsus selle kohta, et ettevõte on otsustatud ennistada, mis peab olema allkirjastatud ja mis tuleb avalduse lisada, avaldus tuleb samuti kõikide vajalike osapoolte poolt allkirjastada.
 • Tasuda riigilõiv 200€. Seda saab teha avalduse täitmise etapina e-äriregistris.
 • Avaldus registripidajale esitada.

Vahendite kättesaamine ennistamiseta

Kui on soov saada kätte ettevõtte kontol olnud vahendid aga ettevõtet ennistada ei soovita, siis on kontokohase informatsiooni saamiseks ning toimingute teostamiseks endisel juhatuse liikmel või likvideerijal võimalik algatada täiendav likvideerimismenetlus.

Täiendava likvideerimismenetluse läbiviimise võimalused on reguleeritud äriseadustikus, mille § 218. lg (2) sätestab, et kui pärast osaühingu registrist kustutamist ilmneb, et osaühingul jäi jaotamata vara ja vajalikud on täiendavad likvideerimisabinõud, võib kohus huvitatud isiku nõudel otsustada täiendava likvideerimise ja ennistada vanade likvideerijate õigused või määrata uued likvideerijad.

Ettevõtte pangakonto väljavõte on eelduseks majandusaasta aruande koostamiseks – kuidas seda saada, kui konto on blokeeritud?

Oluline on tähele panna asjaolu, et majandusaasta aruande koostamiseks on raamatupidajal vaja äriühingu pangakonto väljavõtet aasta kohta, mille kohta aruannet koostatakse. See on antud olukorras omamoodi keeruline küsimus, sest konto väljavõtet ei ole võimalik enam lihtsalt kontole internetikeskkonna kaudu sisenedes saada, kuna see on blokeeritud. Väljavõtte saamiseks soovitame pöörduda panga poole vastavasisulise avaldusega ja küsida ennistamisele viidates ettevõtte konto väljavõtet eraldi failina, mis teile saadetakse e-postiga.

Aastaaruannete koostamine ennistamise eeldusena

Peale seda, kui pangakonto väljavõte olemas ja kõik vajalikud raamatupidamislikud dokumendid kokku pandud, saab raamatupidaja alustada tööd aruannete koostamiseks.

Pakume abi, kui olete eelpoolkirjeldatud olukorda sattunud ning aitame operatiivselt esitada majandusaasta aruanded ja oleme vajadusel abiks ka ennistusavalduse täitmisel tekkinud küsimuste lahendamisel. Võtke meiega ühendust konsultatsiooniks täites allpoolse vormi või helistage telefonil +372 5345 9464.

Ennistamise läbiviimiseks e-äriregistris soovitame tutvuda ka registri koostatud põhjaliku ja kuvatõmmistega illustreeritud juhendmaterjaliga siit.

 

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Uued nõuded Eesti osaühingu osa- ja omakapitalile

Eestis veebruaris 2023 jõustunud uus äriregistri seadus tõi endaga kaasa muudatused ka Eesti äriseadustikus ja pankrotiseaduses. Muudatuste peamine eesmärk oli ühtlustada ja selgemaks muuta eraõiguslikke juriidilisi isikuid käsitlevat regulatsiooni, samuti tagada suurem õiguskindlus registriandmetele tuginemisel ehk lühidalt lihtsustada nii registripidaja kui ettevõtjate tegevust. Käesolev artikkel keskendub muudatustele, mis puudutavad nõudeid Eesti osaühingu osakapitalile ja omakapitalile.

Osakapital ja omakapital – mis need on?

Lühidalt, mis on kahe väliselt väga sarnase termini „osakapital“ ja „omakapital“ tähendus.
 • Osakapital on osanike poolt sisse makstud osanike omavaraline rahaline vastutus, millega nad ettevõtte riske maandavad. Osakapitali sissemaks on kokkuleppeline summa, mis tasutakse ettevõtte osanike poolt ja mis jaguneb osadeks. Osakapitali suurus kantakse äriregistrisse. Oluline on mainida, et kuigi alates 1. veebruarist 2023 on osakapitali minimaalne sissemakse summa 1 sent, on ettevõtte pankroti korral võlausaldajatel õigus nõuda osanikelt täiendavat omavastutuse katmist kuni 2500 euro ulatuses.
 • Omakapital ehk netovara on summa, mille võrra on ettevõttel varasid kohustustest rohkem ehk omakapital võrdub varad miinus kohustused. Omakapital koosneb sisse makstud osakapitalist, mida suurendab teenitud kasum ja mida vähendab kahjum ning väljamaksed omanikele. Omakapitali kajastatakse majandusaasta aruandes ja see on nähtav ka bilansis. Juhul, kui omakapital on alla seadusest tuleneva miinimumi, tuleb juhatusel võtta kapitali taastamiseks kasutusele meetmed, millest kirjutame mõnes järgnevas artiklis

Seaduseuuendusega kadus osaühingu miinimumkapitali nõue

Kui varasemalt oli osakapitali miinimumnõudeks 2500 eurot, siis alates 1. veebruarist 2023 osaühingutel osakapitali miinimumnõue puudub, mis tähendab seda, et osakapitali suuruseks võib olla ka 1 sent.

Äriseadustiku eelmise redaktsiooni kohaselt võis osaühingu asutada osakapitali sissemakset tegemata, siis käesolev redaktsioon seda võimalust enam ei paku – osakapital tuleb osaühingu asutamisel igal juhul sisse maksta olenemata kui väike või suur see on. Olgu öeldud, et osaühingutele, mis on asutatud enne 1. veebruari 2023 ilma osakapitali sisse maksmata, seadusemuudatus kapitali sisse maksmise kohustust siiski kaasa ei too.

Muutus ka pangateatiste esitamise kohustus. Seadusemuudatuse kohaselt tuleb esitada pangateatis osakapitali sissemakse kohta asutamisel vaid siis, kui osakapitali sissemakse on suurem kui 50 000 eurot. Väiksema osakapitali puhul lasub tõenduskohustus osaühingu juhatusel, kes kinnitab avalduses, et sissemaksed on osaühingule tasutud. Avaldus esitatakse asutamisel registrile.

Uuendusena tuleb suurema kui 25 000 eurose mitterahalise sissemakse väärtuse hindamiseks esitada vandeaudiitori aruanne, mis kinnitab väärtuse piisavuse hindamise kontrollitust.

Muutus nõue netovara ehk omakapitali suurusele

Seaduseuuendus kaotas nõude, et netovara peab olema vähemalt nii suur, nagu seaduses sätestatud osakapitali miinimumsuurus, milleks oli varasemalt 2500 eurot. Netovara peab olema vähemalt pool ühingu osakapitalist olenemata selle suurusest. Seega, kui osaühingu osakapital on 2500 eurot, siis netovara peab olema vähemalt 1250 eurot või kui osakapital on 1 sent, on nõue omakapitalile 0,5 senti.

Osakapitali vähendamine

Uued nõuded osakapitalile võivad viia ettevõtjate mõtted osakapitali vähendamisele. Seadus lubab osakapitali vähendada, kui see on suurem, kui seaduses nõutud miinimummäär. Protseduuriliselt hõlmab see oluliselt rohkem samme, kui lihtsalt vastavasisulise otsuse vastu võtmine ja selle esitamine registrile. Osakapitali vähendamise otsuses tuleb välja tuua osakapitali vähendamise põhjus, ulatus ja viis.

Kui omakapitali vähendamise tõttu tuleb muuta osaühingu põhikirja, mida ka tavaliselt teha tuleb, siis peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali vähendamise otsust.

Osakapitali vähendamise otsusest tuleb 15 päeva jooksul võlausaldajatele teada anda. Samuti tuleb avaldada vastavasisuline teade Ametlike Teadaannete väljaandes, mis sisaldab üleskutset võlausaldajatele esitada oma nõuded 2 kuu jooksul. Tähtaja jooksul esitatud nõuete tagamine on osaühingule kohustuslik.

Kui osaühingu osakapitali vähendatakse kahjumi katmiseks, toimub osakapitali vähendamine lihtsustatud korras, mis tähendab seda, et teatist võlausaldajatele välja ei saadeta ega teadet Ametlikes Teadaannetes ei avaldata. Sellisel juhul tuleb osakapitali vähendamise otsuses näidata ära kahjum, mille katmiseks osakapitali vähendatakse. Oluline on meeles pidada, et lihtsustatud kujul osakapitali vähendamisel ei saa osanikele maksta dividende osakapitali vähendamise otsustamise majandusaastal ja ka kahe järgneva majandusaasta jooksul.

Vastutus pankroti korral

Kuigi osaühingu võib hetkel kehtiva seadusandluse kohaselt asutada ka ühesendise osakapitaliga, on oluline välja tuua, et pankrotimenetluse korral, nagu varem mainitud, on osanike vastutuse piir siiski kogumina minimaalselt 2500 eurot. Seega, kui ajutisel halduril ei õnnestu oma tasu katta ja nõudeid rahuldada juriidilise isiku vara arvelt, on tal õigus nõuda osaühingu osanikult tasu ja kulutuste hüvitamist ulatuses, mis jääb osaühingu osakapitali ja 2500 euro vahele.

Kokkuvõtteks

Seaduseuuendus annab ettevõtjatele Eestis otsustusvabaduse, kui suur on osaühingu minimaalne kapitalivajadus. Kuna kaob võimalus asutada osaühingut osakapitali sisse maksmata, vähenevad olukorrad, kus miinimumosakapitalil on vaid fiktiivne tähendus ja see on reaalselt sisse maksmata. Mõnesendise osakapitaliga ettevõtted peaksid aga alati meeles hoidma vastutuse piiri, mis on pankroti korral jätkuvalt 2500 eurot. Äriliselt on jätkuvalt otstarbekas hoida osakapital sellises suuruses, et see katab osaühingule seatud vastutuspiiri ja mitte tõtata igal juhul osakapitali vähendama. Samuti on oluline jälgida oma äripartnerite puhul, millises summas nad on isiklikult panustanud ettevõtte stabiilsuse loomisse. Teatud mahuga tehingute puhul on oluline silmas pidada, et partnerettevõte on usaldusväärne ja reaalselt suudab täita oma kohustusi.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused firmadele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke. 

Sanktsioonid majandusaasta aruande esitamata jätmise eest Eestis

1. veebruarist 2023 jõustus Eestis äriregistri seadus, mis tõi kaasa seadusandluses mitmeid muudatusi ja uuendusi, mis puudutavad juriidiliste isikute vormilist külge, aruandlust ning vastutust. Varasemalt reguleeris äriregistri küsimusi äriseadustik, milles tehti samuti mõned olulised muudatused seoses äriregistri seaduse vastu võtmisega.

Sanktsioonid majandusaasta aruande esitamata jätmisele karmistusid

Käesolev artikkel keskendub äriregistri seaduse sätetele, mis reguleerivad muudatusi seoses majandusaasta aruanne esitamata jätmisega. Sanktsioonid muutusid uute seadusesätete kohaselt oluliselt rangemaks ennekõike seetõttu, et majandusaasta aruannete esitamata jätmine või hilinemisega esitamine on Eesti majanduskeskkonnas sage nähtus.

Põhjuseid, miks majandusaasta aruanne jäetakse esitamata, on erinevaid. On olukordi, kus seda tehakse pahatahtlikult, selleks et varjata ettevõtte tegelikke andmeid, kas ettevõtte teiste osanike ja äripartnerite eest, aga on ka juhtumeid, kus ettevõte on omanike ja juhatuse poolt sisuliselt „hüljatud“, mis tähendab, et ettevõte on sisuliselt tegevuse lõpetanud, aga osanikud ei soovi algatada korrektset ettevõtte likvideerimise menetlust. Selline olukord tekitab eksitava pildi Eesti ettevõtlusmaastikust, mida seadusandja ei saa aktsepteerida, kuna sellest sõltub meie ettevõtluskeskkonna maine ja usaldusväärsus

Trahvi määramine majandusaasta aruande esitamata jätmise eest muutus lihtsamaks (ÄRS § 57)

Varasemalt oli registripidajal õigus määrata trahv juriidilisele isikule, kelle majandusaasta aruanne oli tähtaegselt esitamata, kui juriidiline isik oli jätnud hoiatusmääruse tähelepanuta. Seaduseuuenduse kohaselt on registripidajal õigus majandusaasta aruande esitamata jätmise eest määrata juriidilisele isikule trahv ka ilma hoiatusmääruseta.

Trahvi suuruse määramisel on registripidamisel oluliselt suurem otsustusõigus kui varasemalt ja see sõltub järgmisest asjaoludest:

 • mitu korda on majandusaasta aruanne jäänud tähtaegselt esitamata;
 • kui pikk aeg on möödunud tähtajast, millal aastaaruanne oleks tulnud esitada;
 • muud registripidajale teadaolevad asjaolud.
Trahvi võib määrata korduvalt kuni majandusaasta aruande esitamiseni. Lisaks juriidilisele isikule saab trahvi määrata ka juriidilise isiku juhatusele ja osanikele personaalselt, kuna neil on seadusest tulenev kohustus aruanne esitada.

Registrist kustutamine majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu toimub lühema aja jooksul (ÄRS § 61)

Uue seaduse kohaselt on registripidajal õigus juriidiline isik registrist kustutada, kui registripidaja poolt määratud aruande esitamise tähtaega ei täideta ja aruande esitamise seadusjärgsest tähtajast on möödas vähemalt kolm kuud.

Kui varasemalt andis äriseadustik majandusaasta aruannete koostamiseks ja esitamiseks aega hoiatusmääruse järgselt minimaalselt kuus kuud, siis äriregistri seaduse kohaselt peab juriidiline isik esitama majandusaasta aruande hoiatusmääruses näidatud tähtaja jooksul. Kui pikaks uuest seadusest tulenev tähtaeg reaalsuses osutub, hakkab näitama praktika.

Varasemaga võrreldes ei pea registripidaja enam ootama kuue kuu möödumist majandusaasta aruande esitamise tähtajast, et juriidilisele isikule hoiatusmäärus välja saata. Seda saab teha kohe peale tähtaja möödumist, ehk paljude ettevõtjate puhul alates 1. juulist. Kustutamishoiatus ei välista paralleelselt ka trahvi(de) määramist.

Kokkuvõtteks

Lühidalt, seaduseandja on pannud äriregistri südameasjaks survestada ettevõtjaid majandusaasta aruandeid esitama, et intensiivistada äriregistris olevate andmete korrastamist. Korrektsel aruandlusel on oluline mõju Eesti ettevõtluskeskkonna tervisele ja usaldusväärsusele. Äriregistri üheks funktsiooniks on pakkuda ettevõtjatele võimalust saada infot nii olemasolevate kui potentsiaalsete äripartnerite kohta, et võimaldada parem selgus otsuste tegemisel ja ärisuhete loomisel. Seetõttu on vajalik, et register sisaldaks ettevõtete kohta kogu nõutavat infot, sh ka korrektseid ja tähtaegselt esitatud majandusaasta aruandeid.

Meie soovitused:
 • Kontrollida ettevõtjaportaalist üle, kas teie majandusaasta aruanded on kindlasti esitatud. Vahel tuleb üllatusena, et aruanded on küll koostatud, kuid jäänud esitamata. Enamasti on asi selles, et mõne osaniku allkiri on puudu ja seetõttu on aruanne jäänud esitamata või on allkirjad olemas, aga esitamise nupp on jäänud vajutamata.
 • Mitte lootma jääda sellele, et ehk äriregister ei jõua kõigiga korraga tegeleda ja ehk sel korral teie ettevõte pääseb kontrollist ja sanktsioonidest. Äriregistris on mitmed tegevused automatiseeritud ja nende tegevus muutub iga päevaga efektiivsemaks. Oleme märganud, et trahvide määramine on juba nüüd intensiivistumas ja trahvide määramise õigust kasutab register jõulisemalt kui varem.
 • Kui te teate, et teil on majandusaasta aruanded tegemata ja esitamata, siis soovitame leida võimaluse asjaga koheselt tegeleda. Mida hilisemaks asja lükkate, seda suuremad on tõenäoliselt teie väljaminekud ja ajakulu. Wisecounteri konsultandid ja raamatupidajad on kõikides raamatupidamise ja maksude alastes küsimustes teile alati hea meelega abiks, aitame koostada ja esitada majandusaasta aruandeid ning korrastada raamatupidamist, kui see peaks vajalikuks osutuma.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke. 

Ettevõtte stabiilne kasv nõuab järjepidevat tegelemist

Paljud inimesed räägivad juhtimisest ja meeskonnatööst, aga vaatlused näitavad, et erinevatelt inimestelt ühest vastust saada küsimusele, mis on juhtimine või meeskonnatöö, ei õnnestu. Kui inimesed esmakordselt lennukisse satuvad, siis neil enamasti ei teki mõtet, et huvitav sõiduriist, prooviks sellega ise kuhugi lennata. Õnneks või kahjuks ei ole see isegi võimalik ilma vastavat ettevalmistust läbimata. Täiesti kindel on see, et oma esimese(d) lennu(d) teevad kõik lendurid koos juhendajaga
Ettevõtlusega tegelemiseks on vajalik omada piisavalt raha, et teha osakapitali sissemaks ja registreerida ettevõte. Kelleltki ei nõuta ettevõtlusega seotud põhitõdede tundmist või raha lugemise oskust. Ebaõnnestumine või õnnestumine sõltub aga organisatsioonides suuresti nende juhtidest ja liikmetest.

Organisatsioonide problemaatika vajab uurimist

Probleeme organisatsioonis on uuritud läbi aegade nii Eestis kui ka mujal maailmas. Olulised tulemused on saavutatud mitmel pool maailmas erinevates instituutides, kus on uuritud ettevõtete diagnostikat ja otsuste täitmise otstarbekust ning efektiivsust. Eestis viimastel aastatel selliseid uuringuid tehtud ei ole. Kuna vajadused ja võimalused ühiskonnas muutuvad igapäevaselt, ei ole kõigil regulatsioonitasanditel seni suudetud ühtegi universaalset mudelit luua. Mistõttu ühiskonnas ja organisatsioonides on probleemid endiselt aktuaalsed.

Probleemide käsitlemise keskne tähendus

Organisatsioonides on probleemide käsitlemine, nende tekkepõhjuste avastamine, nende sõnastamine ja otstarbekate lahendusteede leidmine keskse tähtsusega. Paraku tuleb ette meelevaldseid käsitlusi ja leppimist juhuslike lahendustega, mistõttu efektiivsus kannatab. Miks see aga nii on jääb enamusele arusaamatuks.

Erinevad uuringud näitavad, et sageli on nii, et organisatsioonide liikmed ja juhid soovivad üht, aga tulemuseks on hoopis midagi muud. Üheks oluliseks põhjuseks, miks see nii on, võib tuua asjaolu, et keskenduti probleemidele, mitte aga nende põhjustele. Tulemus, tagajärg, põhjus, eesmärk, siht, vahend, ressurss jne. Eelnevate karakteristikute tähendus, tähtsus ja omavaheline seos jääb sageli paljudele juhtidele sisuliselt hoomamatuks. Põhjused on erinevad. Mõneti puudulik ettevalmistus, kuid sageli ka ebaprofessionaalsed ning eksitavad konsultandid.

Probleemid kui arengu hoob

Sõltumata sellest, kas eelnevalt on koostatud detailne äriplaan või kas riskide hindamise kriteeriumid on küllalt täpselt määratletud, on probleemide kaardistamine igas organisatsioonis kestvalt aktuaalne. Otsustamise hetkel võivad juhil isegi olla teada otsustamist mõjutavad faktorid, kuid tuleb ette, et ta ignoreerib neid alateadlikult ja teeb nii öelda lihtsama otsuse, mille mõju võib avalduda hiljem.

Keskse tähtsusega küsimused on:

 • kuidas saada teada, millistel eeldustel saaks organisatsioon ladusalt funktsioneerida, muutuda ja areneda nii, et saavutatakse soovitud eesmärgid, ning
 • millised on need takistused, mis võivad saada määravaks edasisel arengul?
Olen antud teemaga tegelenud mitmeid aastaid. Olles samal ajal mitme ettevõtte ja muu organisatsiooni juhtkonnas, on mul olnud võimalus praktiliselt katsetada tehtud tähelepanekute paikapidavust. Leian, et igas organisatsioonis probleemidega süvendatult edasi tegelemiseks ja tehtud tähelepanekute teistega jagamiseks on mitmeid põhjuseid.

Esiteks on kõikides ettevõtetes iga päev probleemseid olukordi, mis mõjutavad ettevõtte toimimist.

Teiseks on alati üks osa varjatud- ja teine osa avalikke tegureid, mis kujundavad nii ettevõtte edukust kui ka töötajate rahulolu.

Kolmandaks on valdavalt tegevuskava eesotsas need küsimused, mis tunduvad vältimatud koheselt lahendada ja sageli see nimekiri muutub kiiresti ja ei lõpe kunagi. See omakorda tähendab, et pikaajalised küsimused lükkuvad sageli edasi ja vahel ei jõutagi nendega tegelemiseni.

Lühidalt kokku võttes, tuleks paar korda aastas kogu probleemistik üle vaadata ja prioritiseerida asjad nende tegeliku tähtsuse järjekorras nii, et need küsimused, mis ei ole kriitilised, aga on siiski olulised, saaksid kas varem või hiljem siiski tehtud ning need, mis tegelikult ei ole olulised, saaks üldse kõrvale jätta. See annab võimaluse tülikatest pikaajalistest kohustustest lõpuks vabaneda ja keskenduda sellele, mis on tegelikult oluline.

Igapäevase tegevuse kõrvalt võib see osutuda keeruliseks, mistõttu on kasulik leida paar korda aastas ühiselt aeg, et tegelikult tähtsad probleemid ja prioriteedid ühiselt ning selgelt sõnastada ning leppida kokku ka konkreetne tegevuskava nende teostamiseks.

Artikli kirjutas Maario Laas, Wisecounteri juhatuse esimees

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

8 põhimõtet, millest lähtumist oma raamatupidajalt oodata

Väga paljud ettevõtjad ei soovi oma ettevõtte raamatupidamisega ise tegeleda, vaid eelistavad oma tähelepanu suunata müügitööle või muudele otsest kasu toovatele tegevustele, mida nad suurepäraselt valdavad. Samas on korrektselt tehtud ettevõtte raamatupidamine võtmetähtsusega nii igapäevaseks edukaks toimimiseks kui ka ootamatute olukordade lahendamiseks. Seega võiks iga ettevõtte juht analüüsida, kas tema raamatupidaja järgib neid 8 põhimõtet.

1. Sinuga koostööd tegev raamatupidamisbüroo peaks olema proaktiivne

Tundub ilmselge, aga kui tihti saad Sina oma raamatupidajalt ettepanekuid, kuidas kõige kasulikumalt finantsasjadega toimetada? Enamus raamatupidamisbüroosid on reaktiivsed ja teevad vaid seda, mida Sina neilt küsid. Kasulik oleks oma raamatupidajaga kokku leppida, et ootad temalt näiteks kord kvartalis ettepanekuid, kuidas oma finantstegevusi efektiivsemaks või automaatsemaks muuta. Samuti võiksid saada raamatupidajalt soovitusi, kuidas ennetada maksuriske ja leida tegutsemiseks optimaalseim viis.

2. Büroo peaks olema raamatupidamise eestvedaja

Mitte ükski inimene ei ole spetsialist igal alal, mis tal elus lahendada tuleb. Sa ju teed äri sellepärast, et pakkuda teenust, milles oled oma valdkonna parim. Seetõttu pead valima oma finantside eest hoolitsema raamatupidamisbüroo, mis lihtsalt ei esita Sinu eest deklaratsioone vaid genereerib ka ideid, mis hoiavad Su finantsid parimas korras. Meie siiras soovitus on: kui Sa ei saa oma raamatupidajalt juba eos ettepanekuid, kuidas ettevõtte majandussüsteemi efektiivsemaks muuta, vali endale teine büroo. Enamus pankrotiga lõppevaid ärisid jõuavad kurva lõpuni, sest juhil puudus piisav ülevaade oma ettevõtte tegelikust finantsseisust. Ära proovi endale ise kõike selgeks teha vaid leia partner, kes aitab Sul saavutada selgus ettevõtte reaalsest finantsseisust.

3. Raamatupidamisbüroos töötavad Sinu heaks oma ala eksperdid

Kui Sul on küsimusi maksustamise, ettevõtte struktuuride, siirdehindade, raamatupidamistööriistade, suhtarvude või millegi muu kohta, siis raamatupidamisbüroo peaks olema suuteline vastama kõikidele sellistele küsimustele. Endale bürood valides palu neil selgelt kaardistada oma kompetentsid ja oskused, lähtudes Sinu konkreetsetest vajadustest. On büroosid, kes esitavad oma klientide eest ainult deklaratsioone. On büroosid, kes oskavad hästi raamatupidamist ja on ka büroosid, kes näevad lisaks sellele kogu finantsmaailma tervikpilti. Meis soovituseks on valida büroo, kes näeb tervikpilti, sest siis nad suudavad Sinu finantsseisu oluliselt paremini hinnata ja õigel hetkel Sulle abiks olla.

4. Bürooga koostööd tehes peab olema selge tegevuste jaotus

On arusaadav, et mitte ükski ettevõte ei soovi raamatupidamisteenuse eest liiga suurt hinda maksta, aga samas ei taha keegi ka halba teenust saada. Tuleb leida kuldne kesktee. Parima hinna saamiseks soovitame Sul bürooga kokku leppida väga täpse kohustuste jaotuse. See eeldab muidugi ka seda, et Sina kui klient pead samuti oma kohustustest kinni ning esitad kõik andmed õigeaegselt ja õiges vormis, nagu kokku lepitud.

Näide: Oled oma raamatupidamisbürooga kokku leppinud, et Sina koostad ja esitad müügiarved ning kinnitad ostuarved. Igal nädalal, kolmapäeval, esitad kontrollitud ostuarved ning koostatud müügiarved büroole (kui te ei kasuta ühtset tarkvara). Sellest kinni pidades saab büroo tagada, et järgmiseks kolmapäevaks on kõik esitatud dokumendid sisestatud raamatupidamisprogrammi, kontrollitud ning vajalikud maksed tehtud.

5. Büroo peaks julgustama automatiseerimisvõimaluste kasutamist

Kui Sinuga koostööd tegev raamatupidamisbüroo teeb kõike käsitsi, siis ei käi nad ajaga kaasas ja ilmselt maksad Sa neile tehtud töö eest rohkem, kui peaksid. Tee kindlaks, et nad on automatiseerinud näiteks arvete vood, aruandluse, palkade arvestamise, tšekkide käsitlemise ja muud sarnased tegevused. Tänaseks on peaaegu igaks raamatupidamistoiminguks olemas digitaalne lahendus, mis säästab oluliselt aega ja raha. Ole kindel, et Sinu büroo neid võimalusi kasutab.

6. Arveldus kokkulepitud korras

Selleks, et arvete esitamise päeval saabuvat ehmatust vältida, räägi oma bürooga juba eelnevalt hinnakiri läbi. Sellisel juhul on kindla teenuse eest tagatud konkreetne hind. Kõik tehtavad teenused, mis jäävad kokkulepitud tööde nimekirjast välja, nõuavad enne teostamist ettevõtja heakskiitu.

7. Arusaadavad ja ülevaatlikud aruanded

Enamus ettevõtteid ei nõua oma raamatupidamisbüroolt finantsseisust igakuiseid ega kvartaalseid aruandeid. Ja isegi kui büroo neid saadab, on need tihti võetud otse raamatupidamisprogrammist ning sisaldavad infot, millest ettevõtja ise aru ei saa. Kui Sa näiteks oled tegemas investeeringuid või Su rahavood on muutlikud, siis leppige kokku, et büroo esitab igakuiselt või kvaraalselt ettevõttele ülevaatliku bilansi, kasumiaruande ja suhtarvude raporti selgituste ning ettepanekutega, mida saaks paremini teha, et ettevõtte seisu veelgi paremaks muuta.

8. Sinu huvid on tähtsal kohal

Vali enda partneriks büroo, mis oskab teha kõike, mida vajad. On väga tüütu kui selleks, et saada erinevaid teenuseid, peab suhtlema mitmete erinevate büroodega. Parim partner on see, kes suudab Sulle anda kogu info ühest kohast.
Kui jõuad järeldusele, et sinu raamatupidaja katab kõik toodud 8 põhimõtet, oled teinud väga hea ärilise valiku. Kui mitte, siis tead, mida oma raamatupidajalt küsida ja oodata.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke. 

Kolm printsiipi ettevõtte eesmärkide seadmisel

Selgelt sõnastatud ja läbimõeldud ettevõtte eesmärgid aitavad liikuda soovitud sihil, hoida motivatsiooni ning oma tööst rohkem sisulist rahulolu tunda. Pole õiget aega, millal eesmärke seada. Seda tuleks teha alati, kui tekib tunne, et varem seatud sihid on juba saavutatud või on muutunud luitunuks ega puuduta enam kedagi.
Uute plaanide seadmisel ei maksa unustada, et kõigepealt võiks vaadata tagasi. Mõelda, mis läks nii nagu soovisid ja mis oleks võinud minna paremini, mille üle tunned tänulikkust, mis peab kindlasti muutuma. Kui oled olnuga rahu teinud, saad suunata fookuse sellele, mis tuleb, ehk panna paika ettevõtte eesmärgid järgmiseks perioodiks.

Mida tasub silmas pidada, et ettevõtte eesmärgid oleksid ühtaegu nii ambitsioonikad kui ka saavutatavad? 

1. Saavutatavad eesmärgid on üles ehitatud reaalsetel vahetulemustel

Sageli ja õnneks on meie unistused suured ning ilusad. Mida ambitsioonikamad on meie unistused, seda raskem on märgata neid samme, mis on õnnestumiseks vajalikud. Mõte tundub unistamisfaasis ihaldusväärne, aga kui läheb reaalselt selle suunas liikumiseks, tundub kõik ühtäkki sama võimalik, nagu merepõhjas asuvale varandusele ilma hapnikuballoonita järele sukeldumine.

Selleks, et ambitsioonikas ettevõtte eesmärk ei jääks täide viimata, tasub see lüüa lahti sammudeks ehk vahe-eesmärkideks, mida lihtsamateks, seda parem. Määrata tuleb täpselt ära ka see, millisel juhul me võime öelda, et mingi etapp on läbitud ja millisel mitte.

Enne eesmärgi suunas liikuma hakkamist tuleks veel ka ausalt peeglisse vaadata. Aru tuleks saada, kas meil on piisavalt kompetentsi, et olemasolevate jõududega seda tippu vallutada või peaksime mõtlema lisajõudude kaasamisele (uued meeskonnaliikmed, head partnerid) ja lisateadmiste ammutamisele (raamatud, koolitused, loengud).

2. Vastutus

Uute plaanide pidamisel ja ettevõtte eesmärkide seadmisel on hea mõte iseenda ja oma meeskonna liikmetega kohe protsessi alguses kokku leppida, et me vastutame oma kokkulepete ja lubaduste eest. Sageli asume tegutsema sarnaste positiivsete tunnetega, nagu värskelt armunud, kuid siis, kui puutume kokku takistustega, ajab see meil meele mõruks ja lükkab kokkulepitud rajalt kõrvale. Kuidas panna end olukorda, et vastutusest mitte kõrvale hiilida? Kaks mõtet. Üks võimalus on leida endale partner oma kolleegide seast, kes valvab, et püsiksid valitud rajal ning kutsub korrale, kui kipud kõrvale kalduma. Selleks tuleb kokku leppida omavaheline kommunikatsioon ja luua ajaplaan. Igal juhul muudab selline kaasvastutus eesmärkidest loobumise meeldivalt ebameeldivaks. Teine idee on kaasata mõni digitaalne tööriist, mis aitab progressi jälgida nii isiklikult kui kogu meeskonna lõikes.

3. Minevik aitab kaardistada potentsiaalsed komistuskivid

Uute plaanide pidamist tasub alustada vanade plaanide elluviimist analüüsides. Nii väldime samade (või sarnaste) kivide otsa komistamist. Minevikust on palju õppida, kuid selleks tuleb seda mitte lihtsalt meenutada, vaid analüüsida. Näiteks, kui oled vaevelnud juba aastaid rahavoogudega, kuna klientide arved laekuvad hiljem, kui Sinul tekivad maksekohustused, siis oleks hea mõte võtta ettevõtte finantsasjad pulkadeks lahti ja leida võimalused olukorra stabiliseerimiseks. Seda saad teha ise, kuid hea mõte on kaasata inimesed, kes finantsküsimusi lahendades leiba teenivad, kuna neil võib olla kogemuse põhjal Sulle nii mõndagi väärtuslikku pakkuda. Saadud info võib Sinu ettevõtte jaoks olla vajalik võtmeelement, mis aitab saavutada selle, mille poole püüdled.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke. 

Mida hea raamatupidaja soovib, et tema kliendid teaksid

Uurisime meie raamatupidajatelt, mida nad 15-aastase kogemuse põhjal tahaksid, et meie kliendid teaksid. Mis oleks see, mis aitaks raamatupidajatel teha oma tööd veelgi paremini, mis omakorda tooks kaasa selle, et kliendid saaksid kindlustatult parimat teenust.
Kirja sai neli järgmist mõttetera:

1. Algdokumendid on kõige alus

Raamatupidaja jaoks on kõik kliendi algdokumendid, ehk arved, tšekid, lepingud, kuluaruanded, pangaväljavõtted jne sama väärtuslikud nagu elavale hingele hapnik. Ilma nendeta ei saa korrektset raamatupidamist teostada. Kui elav organism õigel ajal hapnikku ei saa, siis võib tekkida vajadus elustamise järele. Sama lugu on ka ettevõtlusega – hilisem raamatupidamise korrigeerimine nõuab palju asjatuid ressursse. Kui raamatupidamises ei kajastata igakuiseilt kõiki dokumente, võib pilt ettevõttest olla kallutatud ja heade majandusotsuste tegemine on raskendatud.

2. Mõtle aastaaruandele sama aasta novembris-detsembris

Majandusaasta lõppeb detsembris (enamikul firmadel). Kuigi aastaaruande koostamisega on aega järgmise aasta juuni lõpuni, on just november-detsember õige aeg, et koos raamatupidajaga vaadata üle aasta majandusnäitajad, arutada maksude küsimust, teha vajalikud plaanid ja korrigeerimised. Ikka selleks, et ennetada soovimatut olukorda. Järgmise aasta juunis on väga raske teha korrektseid muudatusi eelmise aastate andmetes.

3. Raamatupidamine põhineb süsteemil

Raamatupidamine on käsitöö, mis põhineb süsteemil, valemitel ja reeglitel ning selle teostamiseks kasutab raamatupidaja tänapäeval digitehnoloogiate abi. Raamatupidaja lähtub dokumentidest, mis talle edastatakse ja siinkohal ta loovust ei kasuta. Kui aga dokumentides toodud numbrid on programmi sisestatud ja neist moodustuvad finantsandmed, siis on nende põhjal võimalik nii mõndagi järeldada, mida hea raamatupidaja meelsasti ka teeb. Muidugi, kui klient seda soovib.

4. Julge küsimusi küsida

Raamatupidaja on tänulik, kui tema klient tahab asjadest aru saada ja küsib küsimusi. See aitab raamatupidajal olla efektiivsem ja pakkuda oma kliendile kõige paremini sobivat teenust ning anda asjakohast finantsnõu. Mida paremini läheb meie klientidel, seda helgem on meie ühine tulevik.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke. 

2022. aastal tähistas Wisecounter 15. sünnipäeva

Wisecounteril täitus 2022. a septembris 15 aastat tegutsemise alustamisest. Wisecounter sündis, kuna tema asutajad soovisid oma teistes ettevõtetes omada finantsasjades pidevalt suurepärast ülevaadet ja nii hakati teenust pakkuma esialgu vaikselt ning valitud seltskonnale, kuid juba õige pea kasvas sellest korralik kliendibaas.
Wisecounteri algusaastad jäid paraku ajajärku, kus maailma majandust raputas majanduskriis ja see tõmbas esialgu jõudsalt kasvama hakanud ettevõttel hoogu maha, kuid siiski, õnneks vaid ajutiselt. Kuigi suur osa Wisecounteri esialgsest meeskonnast vahetus, jäi tuumik paika ning uute töötajate ja heade klientide abil liiguti kriisist välja ning asuti otsima uusi võimalusi kasvuks.

Peagi muutusid meie kliendid taas ambitsioonikamaks ning mitmed neist hakkasid mõtlema oma teenuste ekspordile Soome. Seega pöörduti meie poole sageli konsultatsioonisooviga, kuidas Soomes ettevõtlusega alustada ning seal oma ettevõtet asutada ja edasist äritegevust korraldada.

Soome üksuse loomine

Kuna meil olid tekkinud ajaga väga head kontaktid Soomes, alustasime 2015. aasta lõpus ettevalmistusi Wisecounteri Soome üksuse loomiseks. Õnneks on elul kombeks headele ettevõtmistele kaasa aidata ja tänu suurepärastele inimestele, kellega koostööd alustasime, avasime juba 2016. a kevadel Wisecounter Oy uksed. Ülevaade kõigist olulistest regulatsioonidest, mida Eesti ettevõtja Soomes tegutsedes peab arvesse võtma, ning süstemaatiline lähenemine tõid meile peagi mitmeid uusi, nüüdseks juba pikaajalisi kliente.

Lisateenuste pakkumine sai alguse klientide vajadusest

Tegutsemise käigus tekkis meie klientidel rida juriidilisi küsimusi, mis vajasid samuti lahendamist. See tingis olukorra, kus meie teenuste üheks oluliseks osaks kujunes juriidilise ja finantsnõu andmine. Pakume nõustamisteenuseid siiani, kuna problemaatika ei kao, pigem suudame meie kogemuse tõttu konsultatsioonide käigus oma klientide jaoks mitmeid probleeme ennetada.

Asusime korraldama ka juhtimisalaseid koolitusi suunitlusega ettevõtjate paremale tegutsemisele kaasa aitamisele. Tänaseks on seminaridel osalenud kõvasti üle 1000 ettevõtja.

Rootsi ning Läti üksuste loomine

Õige varsti tekkisid klientidel samalaadsed küsimused seoses Rootsi turuga. Kuna oleme kasvanud koos klientidega, jõudsimegi aasta hiljem ehk 2017. a Rootsi ja paar aastat hiljem ka Lätti, kus 2019. a avasime samuti oma esinduse.

Rootsi üksuse loomisest alates on meie poolt pakutavate Rootsis ettevõtlusega alustamist toetavate teenuste vastu olnud kõrgendatud huvi. Rootsi on jätkuvalt Eesti ettevõtjate jaoks huvipakkuvaks ekspordimaaks, kuid sealne seadusandlus, tegutsemiseks vajalike dokumentide ja lubade olemasolu on liberaalse Eesti majanduskeskkonnaga harjunud inimesele paras väljakutse. Kuid meie olemegi olemas selleks, et teha meie klientidele sisenemine eksporditurgudele võimalikult lihtsaks ja sujuvaks.

Meie rikkuseks on meie kliendid ja meie töötajad

Kokkuvõtteks, saame öelda, et nende 15 aasta jooksul on Wisecounteril olnud erinevaid aegu, nii kergeid kui keerukaid. Meil on olnud võimalik aidata kaasa mitmete ettevõtete asutamisele ning anda omalt poolt veidi hoogu nende arengule, hoides nende rahaasjad laitmatus korras ning juhtides aegsasti tähelepanu võimalikele kitsaskohtadele, aga ka kasvupotentsiaalile. Meil on olnud vahel vaja aidata firmadel ka tegevust lõpetada, kuna asjad ei ole läinud nii, nagu soovitud. Õnneks on seda juhtunud vägagi harva.

Me usume, et tänu kogemuste pagasile suudame oma klientidele olla vääriliseks partneriks nii heas kui halvas. Kliendid, kellel läheb hästi, saavad meilt nõu, kuidas edasi kasvada või veelgi kasumlikumalt tegutseda. Klientidele, kellel on keerulisemad ajad, oleme abiks parima lahenduse loomisel, et leida tekkinud olukorrast väljapääs.

Need 15 aastat on toonud kaasa muutusi ka Wisecounteri koosseisus. Meie juurest on lahkunud väljaõppe saanud spetsialiste, aga õnneks on tulnud nende asemele uued head inimesed, kes teevad oma tööd iga päev lisaks peale ka südamega. Täna saamegi uhkusenoodiga hinges öelda, et meil on värvikas, aga kokkuhoidev rahvusvaheline kollektiiv. 

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke. 

Mis on juhtimine ja milline on hea juht?

Selle kirjutise loomist ajendas mind ette võtma viimastel aegadel erinevate inimeste poolt väljendatud selgituste jagamine seoses mõistega “juhtimine”. Juhtimine on mõiste, millele selgitust küsides on kõik nõus julgesti vastuse andma. Vaatlused on aga andnud kinnitust, et kahte ühesugust vastust leida naljalt ei õnnestu.
Erinevate käsitluste eksivusel või ekslikkusel pikemalt peatumata püüan tuua mõningased võrdlused ja selgitused sellele ühelt poolt keerulisele ja teiselt poolt nii laialt levinud ja elementaarsele mõistele nagu seda on juhtimine.
Nii nagu igal asjal on põhjus, nii võib ütelda ka mõiste juhtimine kasutusele võtmise kohta. Aristoteles on ütelnud: „Põhjuse väljaselgitamine, miks antud ese või mõiste on olemas, on tunnetuses peamine“ ja juhtimine kui protsess on tunnetuslik.

Kui juhtimine ei saaks olla selgelt ja üheselt mõistetav, siis ei oleks ka selle mõiste kasutamist vaja. Keegi vist ei kahtle selles, et kui keemik alustab katset, siis ta kogub algaineteks vedelikke mitte selle värvuse, lõhna, koguse, meeldivuse vmt järgi vaid ikka koostise ja toime jne järgi. Ehk mitte lihtsalt vedelikke vaid väga konkreetseid vedelikke. H2SO4 ei ole ühe keemiku joaks üks ja teise jaoks midagi muud. Neil ei ole ka omavahelist kokkulepet selles osas, et kõike, mis on vedelikega seotud nimetame H2SO4-ks või vastupidi. Olenemata sellest, kas vaadeldav objekt on aineline või mitte on vaadeldava objekti konkretiseerimine mõlemal juhul oluline.

Levinud käsitlused juhtimisest ja juhtimise mõistest on sageli, kas ise välja mõeldud või tuletatud isiklikust kogemusest millegi tegemisel. Üheks selliseks näiteks võib tuua ka ühe tuntud eesti juhtimiskonsultandi konspektist võetud mõistet: „Juhtimine on teatavasti tulemuste saavutamine teiste inimeste abil”. Seda võib hea näitena kasutada, sest ise loodud mõistet esitletakse kui kõigile teada ja tuntud tõde. Kahjuks aga ei ole see ei kõigile teada tuntud ega ka mitte sisuliselt õige. Selliseid eksitusi esineb suuresti seepärast, et viimaste aastakümnete jooksul on enamus juhtimisega seotud kirjandust hangitud positivistlikust ühiskonnast ja otse Eesti keelde tõlgitud. Need käsitlused on ühekülgsed ja enamasti psühholoogia taustaga inimeste poolt koostatud ja sageli esineb seal ka sõnade väärtõlkeid. Mitmetel juhtudel on tegu ka edu saavutanud inimeste kogemusliku kokkuvõttega. Kirjeldatud on kunagi, kusagil teatud konkreetses keskkonnas ja mingil fikseeritud ajahetkel toimunud tegevust ja saavutatut.

Kokkuvõtvalt võib ütelda, et kui vaadata viimaste aastakümnete juhtimise alast kirjandust, siis sellest valdavas osas väidetakse vajaliku olevat sooritada erinevaid tegevusi, mis on seotud inimestega ja on seotud inimeste mõjutamisega. Vaieldamatult tähtis on silmas pidada, et ilma hea meeskonnata ei saa ükski organisatsioon hästi toimida. Kahjuks ei ole see aga piisav. Samavõrd tähtis on kõik see, mis sõltub inimestest kui ka see, millest sõltuvad inimesed – nende aktiivsus, huvitatus, võimekus, tahe jne. Sellest tehtav järeldus toob välja asjaolu, et inimestega seotud aspekte peab juhtimise juures küllalt tähtsaks pidama, sest valitsemine (sisaldab kaasamist, innustamist, tunnustamist, toetamist jpm.) on üks osa juhtimisest.

Miks see kõik on oluline, et me sellest räägime?

Oluline on aru saada, et kõik see mida me teeme ei ole juhtimine, kuid on küll ühel või teisel moel juhtimisega tihedalt seotud ja juhtimisest sõltuv ning juhtimist mõjutav. Vaja on teada, et inimesi ei saa juhtida v.a. ennast. Teiste puhul on tähelepanu all valitsemine ja tegevustena käsitleme kõike seda, millest valitsemine sõltub ja mis omakorda valitsemisest sõltub.

Juhtida saab ainult protsesse. Kuna ka protsess on mõiste, mille puhul võib kohata mitmeid tõlgendusi, siis täpsustan ka seda. Protsess on ajalises järgnevuses olevate sündmuste järjepidev jada. Lihtsustatult võib ütelda, et juhtimine ja juhtimisega seotud tegevusi on palju. Mõned olulisemad neist on mineviku ja oleviku analüüs. Tuleviku prognoosimine. Tuginedes teamistele, oskustele, kogemustele ja paljule muule ning vastavalt vajadustele, eesmärkide püstitamine ja sihi seadmine. Eesmärkide saavutamiseks vajalike ressursside hankimine ja nende kasutamiseks tingimuste loomine. Inimeste kaasamine ühiseks tegutsemiseks jne . jne. Juhtimine on multikompleksne protsess, mis koosneb põhiprotsessist ja mitmetest haru-, kõrval-, abi-, tugi-, lisaprotsessidest ja võimalik, et ka muudest protsessidest.

See kui juhitud või alajuhitud on protsessid, milles me osaleme, sõltub sellest kuivõrd võimekad on inimesed, kes seotud protsessis osalevad. Kas neil on piisav ettenägemise- ja äratundmise võime. Milline on nende suhtumine seatud eesmärki ja probleemi ehk vastuolusse soovitu ja tegeliku vahel. Kui suur on nende pühendumisvõime ja paljust muustki veel.

Püüdes luua mingit muutust või esile kutsuda arengut alustame me uut protsessi, mille kulgemist ja tulemuslikkust me oma planeerimisega ja tegevusega suuname.

Kuidas aga kujuneb protsess juhitavaks ja mida peab üks juht suutma arvestada juhtimisega seotult?

Ainult sellist juhti, kes on küllalt informeeritud, haritud, kogenud, kes teeb vahet olemuslikul ja nähtumuslikul, võimalikkusel ja tegelikkusel, paratamatusel ja juhuslikkusel, sisul ja vormil, üksikul ja üldisel, põhjusel ja tagajärjel ja teab, et vahel võib olla tagajärg põhjuseks, teab, et kvaliteeti ei saa mõõta, eristab tulemusi tagajärgedest jne. Ainult sellist juhti saab pidada võimekaks ja heaks juhiks. See on nii, sest juhtidena oleme me kõikide nende karakteristikutega igapäevaselt seotud, kuid kõiki neid aspekte ei ole ilma erakordselt terava silmata ja väga põhjaliku vaatluseta võimalik märgata. See kõik on aga eelduseks, et oleks võimalik protsesse muuta juhitavaks ja juht tegelikuks protsessi juhiks.

Igaüks meist võib hakata juhtima mingit protsessi, kuid juhiks kujunetakase aja jooksul ja ettenägemisvõime, mida peetakse hariduse mõõduks, ei ole omandatav üleöö vaid see kujuneb õppimise, uurimise, kogemise, loomise ja paljude muude tegevuste koosmõju tulemusena. Kui me seda suudame, siis võime ise enda üle uhkust tunda ja võtta nõuks ka teistega jagada seda, mida oleme saavutanud ja teada saanud.

Artikli on kirjutanud Maario Laas, Wisecounteri juhatuse esimees

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke. 

Valikud ja eelistused juhtimises

Inimene sünnib maailma ja ta hakkab esimesest hetkest tegema valikuid. Esialgu spontaanselt, aga kasvades ja arenedes ning ennast ja maailma paremini tundma õppides samm sammult teadlikumalt. Inimesena on meil suurim väljakutse elus teha õigeid valikuid teadmata enne otsustamist, mis on õige või mis vale.
Seda õiget, mis oleks õige aegumatult ei ole olemas. Küll aga on võimalik jõuda lähemale õigele, mis on objektiivsete asjaoludega võimalikult tihedalt seotud. Objektiivsuse saavutamine otsustamisel on aga juhi, kui otsust tegeva isiku jaoks suurim väljakutse.
Selleks, et saada piisavat selget ülevaadet juhi positsioonil olevast inimesest ja juhtimisega seotud asjaoludest, peab võtma kogu juhtimisprotsessi osadeks lahti ja analüüsima läbi nii isikute tasemel, kes on juhtimisega seotud kui ka protsessi objektide erinevatel tasanditel. Oluline on seejuures meeles pidada, et kõik objektiivsed osised on tähtsad ja ühtegi neist ei või pidada vähe tähtsaks.

Asjaolu, et ükski sündmus ei kordu kunagi samal moel, muudab teiste kogemustele tugineva otsutamise väärtust. Seega ei saa pidada ühtegi ilukirjanduslikku juhi abimeest küllaldaseks, et võtta seda aluseks oma otsuste tegemisel. Kui on soov teha head otsust, siis on oluline luua mudel, mis oleks süsteemselt koostatud tervik. Oleme koondamas siia lehele kokku artikleid ja muid tekste, ilma milleta ei ole võimalik meie hinnangul head otsust teha ja kvaliteetset juhtimist teostada.

Kogu juhtimise temaatika on aga üha aktuaalsem, sest üha kiiremini jõuavad ettevõtted algusest edulooni ja ulatuvad oma tegevusega rahvusvahelisele tasemele. Näeme erinevate start up-ide edulugusid kõrvalt iga päev. Valdavalt on nende juhid niinimetatud kogemuspõhised iseõppijad. Palju oleme kuulnud ka üksikutest väga edukatest ettevõtetest, kes on tänu pühendumisele, distsipliinile ning õigete isikute kaasamisele saavutanud märkimisväärset rahvusvahelist edu. Et ka nende ettevõtjate eduteed kiirendada, kes ei ole veel nii kaugele jõudnud aga plaanivad seda teha, siis anname meiegi neile omalt poolt selleks panuse, tehes regulaarseid kokkuvõtteid kaasustest, millega me oma töös oleme kokku puutunud.

Edukat juhtimist soovides,
Maario Laas
Wisecounteri juhatuse esimees

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused ettevõtetele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke.